ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนตวงวิชช์พัฒนาได้ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2533 โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 โรงเรียนประถมตวงวิชช์ได้เปลี่ยนผู้บริหารใหม่ ตามใบอนุญาตเลขที่ 001/2550 โดยมี นายมานิตย์  จันสุทธิรางกูร เป็นผู้รับใบอนุญาต นางสาวมัณฑนากร ไกรสิทธิ์ เป็นผู้จัดการ และนายสมควร ชุมชอบ  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เปลี่ยนจากชื่อเดิมโรงเรียนประถมตวงวิชช์ เป็นโรงเรียนตวงวิชช์พัฒนา ตามใบอนุญาตเลขที่ 033/2551 

ปัจจุบันโรงเรียนตวงวิชช์พัฒนาเปิดทำการสอนระดับอนุบาลปีที่ 1- ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 244   คน  มีครูและบุคลากรทั้งสิ้น 29  คน

เอกลักษณ์ของโรงเรียนตวงวิชช์พัฒนา

คำขวัญ :  เรียนดี  มีคุณธรรม  นำสุขภาพ
จากวิสัยทัศน์ สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลเทคโนโลยี เป็นคนดีของสังคม สู่สังคมพหุวัฒนธรรม

ปรัชญา : ปัญญา นะรานัง รัตตะนัง ปัญญาเป็นดวงแก้วของนรชน

ตราโรงเรียน

วงกลม 2 วง ซ้อนกันมีอักษร "ต.ว." อยู่กลางวงใน บริเวณพื้นที่วงแหวนด้านบน เป็นชื่อ "โรงเรียนตวงวิชช์พัฒนา" ด้านล่างแสดงที่อยู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สีประจำโรงเรียน  คือ  เขียว – เหลือง

สีเขียว : ความสดชื่น สดใส  และความเจริญงอกงาม 
สีเหลือง : แสงสว่างแห่งธรรม  หรือ  แสงสว่างแห่งการเรียนรู้

โลโก้ของโรงเรียน

เป็นวงกลม 2 วงซ้อนกัน มีโล่อยู่กลางวง บนโล่แบ่งออกเป็น 4 ส่วน

บนขวา :
ภาพหนังสือ
หมายถึง สื่อหรือแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งจะทำให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

ล่างขวา :
ภาพคบเพลิง
หมายถึง ความรู้ คือประทีป

บนซ้าย :
สัญลักษณ์
แสดงถึง ความมีคุณภาพเป็นเลิศ

ล่างซ้าย :
นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
บริเวณพื้นที่วงแหวนมีชื่อโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ TUONGWIT PATTANA