ประวัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนตวงวิชช์พัฒนา


ชื่อ นายสมควร ชุมชอบ

 

วุฒิการศึกษา :

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเกษเพชรวิทยา
 • ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
 • ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม ศึกษาด้วยตนเอง
 • ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี
 • ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประสบการณ์การทำงาน :

 • ครูผู้สอน 39 ปี
 • อาจารย์ 3 ระดับ 8
 • ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 • ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน
 • หัวหน้าสำนักงานกลุ่มโรงเรียน
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
 • ผู้แทนข้าราชการครู ใน อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา
 • คณะกรรมการตรวจผลงานทางวิชาการ เพื่อขอเลื่อนตำแหน่งอาจารย์ 3 ระดับ 8 และเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ
  ชำนาญการพิเศษของ สพป.สฎ.2,สพป.สฎ.3,สพป.นคร 2