แผนและเป้าหมายการเรียนรู้

 1. ทุกคนในโรงเรียนเน้นความสำคัญของการเรียนรู้ เน้นคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
 2. เน้นคุณภาพผู้เรียน ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ในด้านความดี เก่งและมีความสุข ในการกำหนดนโยบาย และเป้าหมายสถานศึกษา
 3. กำหนด และพัฒนา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย / คำขวัญของโรงเรียน เพื่อแสดงแนวการปฏิบัติ ที่นำไปสู่ ความสำเร็จของเป้าหมาย
 4. นำข้อมูลที่ได้จากการพัฒนาคุณภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการตัดสินใจพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ทิศทางการจัดการศึกษา

วิสัยทัศน์ (Vision)

สถานศึกษามีคุณธรรมตามมาตรฐาน สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลเทคโนโลยี เป็นคนดีของสังคม สู่สังคมพหุวัฒนธรรม

พันธกิจ (Mission)

ครูทุกคนเป็นผู้ประกันคุณภาพนักเรียนโดย

 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติและสมเหตุสมผล
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเีรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 4. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 5. ส่งเสริมและพัฒนาการให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า
 6. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 7. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และค่่่านิยมร่วมของสถานศึกษา
 8. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ตามวิสัยทัศน์ นโยบาย จุดเน้น และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

อัตลักษณ

ยิ้ม ไหว้ ทักทายสวย รวยน้ำใจ

เอกลักษณ์

อบอุ่นเหมือนบ้าน วิชาการก้าวไกล ส่งเสริมมารยาทไทย ใส่ใจเทคโนโลยี

คติพจน

คิดดี ทำดี

ค่านิยมร่วม

ใส่ใจผู้รับบริการ รับผิดชอบในหน้าที่ มีความสามัีคคีเป็นทีมงาน ร่วมประสานกับชุมชน

เป้าประสงค์ (Goal)

 1. ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
 2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล
 3. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาควาามรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่ิอเนื่อง
 4. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรสถานศึกษา และกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 5. ครูจัดการเรีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำึัคัญ
 6. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
 7. สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้่พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า
 8. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 9. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และค่านิยมร่วมที่โดดเด่น
 10. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามนโยบาย จุดเน้น และแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

การวางแผนและการพัฒนาหลักสูตรตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์

 1. กำหนด และแสดงเป้าหมายการเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดหลักสูตร และวางแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนมีคุณภาพ เก่ง ดี และมีความสุข โดยกำหนด งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม

  - งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ฯ
  - งานคณะสี
  - โครงการเข้าค่ายบูรณาการแบบสหวิทยาการ
  - โครงการเข้าค่ายความสุข
  - โครงการเข้าค่ายสุนทรียภาพด้าน ดนตรี ศิลปะและกีฬา

 2. เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียน การสอน การวัดและประเมินผล
 3. ชี้แจงทำความเข้าใจหลักสูตรและจุดเห็นร่วมกันกับครู ผู้เรียน ผุ้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน
 4. ทบทวนความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายชองวิชา เป้าหมายของเขตพื้นที่การศึกษา และเป้าหมายของโรงเรียน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ ในการพัฒนาหลักสุตรอย่างสม่ำเสมอ ภาคเรียนละ 4 ครั้ง ตลอดปี ครั้ง

การบูรณาการหลักสุตร

 1. วางแผนบูรณาการหลักสูตร กำหนดวาระการเรียนรู้ สาระ เนื้อหา
 2. จัดหาแหล่งการเรียนรู้ เพื่อบูรณาการหลักสูตรสาระการเรียนรู้ กำหนดสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นแกนหลัก โดยเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์บูรณาการ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ทุกกลุ่มสาระ
 3. วางแผนพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผล โดยจัดทำหน่วยการเีรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และเครื่องวัดและประเมินผลในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และจัดให้มีการค้นคว้าเพิ่มเติม โดยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ผู้เีรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง รวมทั้งได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอน โดยสอดแทรกความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความมีน้ำใจ และกล้าแสดงออก

การจัดการเรียนรู้

 1. การจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนทั้งด้านวิชาการและ
  คุณลักษณะ
  • สอนกลุ่มใหญ่ทั้งห้อง และมีการจัดกลุ่มให้เล็กลง เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างทั่วถึง และจัดกลุ่ม ตามความสามารถของผู้เรียน
  • ติดตามการสอนเพื่อให้กลุ่มผู้เรียนที่เรียนรู้ช้า และผู้เรียนที่มีศักยภาพสูง ได้เรียนอย่างเต็มที่ โดยใช้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพให้เต็มศักยภาพ
  • ทบทวนและปรับปรุงกลุ่มใหม่เพื่อผู้เรียนมีการพัฒนาขึ้น
  • การจัดการเรียนรู้โดยเน้นการพัฒนาทักษะความคิด วิเคราำะห์ และจัดกลุ่มการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ให้เพิ่มสูงขึ้น
  • การใช้เวลาอย่างเต็มที่ของครูในการจัดการเรียนการสอน
 2. การใช้ข้อมูลย้อนกลับเป็นตัววัดผลการเรียนของผู้เรียน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
  • ให้ข้อมูลย้อนกลับทันที เพื่อให้เกิดการแก้ไขต่อไป
  • ครูกระตุ้นให้กระทำถูกต้องระหว่างการพัก และการสอน
  • การแก้ไขดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ และมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา
  • มีการใช้คอมพิวเตอร์ ในการรวบรวมข้อมูล และให้ข้อมูล
 3. การประเมินผลโดย การติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด และใช้การวัดและประเมินผล
  ที่หลากหลาย
  • ติดตามผลการเรียนอย่างสม่ำเสมอทั้งที่เป็นทางการ โดยเน้นการแก้ปัญหาด้านการเรียน
  • ปรับปรุงการประเมินผลในชั้นเรียนให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน และหลักสูตร โดยเน้นการประเมินผลย่อยระหว่างเรียน ซึ่งเป็นกระประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ (Assessment FOR Learning) โดยใช้วิธีการประเมินตามสภาพจริง
  • ทบทวนเครื่องมือวัด และประเมินผล วิธีการประเมินและพัฒนาใหม่ตามความเหมาะสมและความจำเป็น
  • นำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน สื่อ แหล่งเรียนรู้ และวิธีการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและโรงเรียน เพื่อช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
  • พัฒนามาตรฐาน/เป้าหมายของสถานศึกษาเพื่อให้กิดความเป็นเลิศ
  • ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย
  • ใช้การประเมินที่หลากหลายทั้งการทดสอบ การตรวจผลงาน/ชิ้นงาน/รายงาน/โครงงาน/
   แฟ้มสะสมงาน การสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีการประเมินตนเอง ประเมินเพื่อน ประเมินจากครู และผู้ปกครอง โดยมีึการประเมินเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม ด้วยการจัดทำควบคู่ไปกับการวางแผน การจัดการเรียนรู้
  • พัฒนาการประเมินร่วมกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ทั้งการพัฒนาการสอนของครู และการเรียนรู้ของผู้เรียน
  • แจ้งผลการประเมินให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง

การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการทำงาน

 1. ครูได้รับการฝึก และมีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ช่วยในการเรียนการสอนได้อย่าง
  มีประสิทธิภาพ
 2. ฝึกให้ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้จริงในการสืบค้นข้อมูล และนำไปใช้งาน
 3. ใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมช่วยพัฒนาทักษะการเรียน และช่วยในการฝึกปฏิบัติและเสริม
  การเรียนรู้ของเด็กระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาทุกชั้น
 4. จัดให้มีการค้นคว้าหาข้อมุลทาง Internet โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำห้องเรียนทุกห้องเรียน เพื่อช่วยให้
  นักเรียนได้ใกล้ชิดกับครูประจำชั้น รวมทั้งสามารถรวบรวมเว็บไต์ต่าง ๆ ที่มีประโยชน์มาใช้งานได้ใน
  การเรียนการสอนจริง
 5. ใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน
 6. ใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบ แบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่อใช้ในการสื่อสารงานด้านต่าง ๆ และเก็บข้อมูลเพื่อมา
  ประเมินต่อไป