ทำเนียบบุคลากร

ผู้บริหาร
ผู้รับใบอนุญาต
นายมานิตย์ จันสุทธิรางกูร
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายสมควร ชุมชอบ
 
ผู้จัดการโรงเรียน
นางสาวมัณฑนากร ไกรสิทธิ์
 

ครูระดับการศึกษาปฐมวัย

ชื่อ-นามสกุล
นางสุมลฑา  ชูมณี
นางสาวเหมือนตา เรืองศรี
นางสาวโรซามา ปาทาน
นางสาวศิริรัตน์ จรัลศิลป์
นาสาวนันทภัค ช่อบุญนาค
นางสาวเบญจรัตน์ ชุมทอง
นางปัทมา บากบั่น
นางสาวพรรชล แสงเวช
นางจันทนา ภักดีอักษร
นางสาวลักษิกา วงศ์อินทร์

ครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวอารยา ทองเดช
นางสาวสุดารัตน์ จุลเพชร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสิตนันท์ เอกจินดา
นางสาวสุภาภรณ์ สุขเกิด
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสาวจิราภรณ์ ขาวประกอบ
นางสาวสุดารัตน์ จุลเพชร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาววิไลวรรณ เจริญกุล
นายสรายุทธ์ ฮะทะโชติ
นายภูษิต วาสนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม
นางสาวอรทัย ไกรสิทธิ์
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การงานอาชีพ
นางวิไลภรณ์ ฮะทะโชติ
เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
นางสาวมัณฑนากร ไกรสิทธิ์
นางสาวนพรัตน์ ประกอบแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ
นางสาวอนุสรา เดชบุตร
Mr.Philip William Brock
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาวอรทัย ไกรสิทธิ์
นายภูษิต วาสนา
นางศศิวิมล ศรีแมน

บุคลากรทางการศึกษา

บัญชี - การเงิน
นางสาววิไลลักษณ์ สังคำมี
พัสดุ
นางสาวบุษณีย์ เณรตาก้อง
ธุรการ
นางสาวไลลา โต๊ะสอีด
ฝ่ายบัญชี  การเงิน

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่
นางสาวนัยนา ศรีวิศาล
แม่บ้าน
นางจุฑารัตน์ แสนเฉย