1. งานคณะสี
  กิจกรรมคณะสีเป็นกิจกรรมที่สื่อในการพัฒนาผู้เรียนหลายด้าน เช่น คุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความอดทน ความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออกในต่อชุมชน

  • ความมีระเบียบวินัย การเดินแถว ขึ้น - ลง อาคาร ตรงต่อเวลา การแต่งกาย รักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน ห้องเรียน
  • ความอดทน อดกลั้น การนั่งสมาธิ การอดทนในการฟังการอบรม
  • ความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี พิธีกร นำร้องเพลงชาติ สวดมนต์ นำเสนอข่าว ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ-ภาษาอาเซียน วันละคำ
  • รูปแบบกิจกรรม คือ แบ่งครู และนักเรียนออกเป็น 5 สี ดังนี้


    
   ประธาน
   ประธานสี
   สีเหลือง (วันจันทร์) นางสิตนันท์ เอกจินดา เด็กหญิงธนัญญา ไชยกุล
   สีชมพู (วันอังคาร) นางสาวอารยา ทองเดช เด็กหญิงอติกานต์ สุวรรณโชโต
   สีเขียว (วันพุธ) นางสาววิไลภรณ์ ฮะทะโชติ เด็กหญิงพัทธ์ธีรา คาร
   สีส้ม (วันพฤหัสบดี) นางสาวอรทัย ไกรสิทธิ์ เด็กหญิงนภัสสรวง เมืองแก้ว
   สีฟ้า (วันศุกร์) นางสาวอนุสรา เดชบุตร เด็กชายพรรษา บัณฑุชัย

 2. ลูกเสือ

 3. ผลงานนักเรียน
  • ด้านภาษาต่างประเทศ ESP
  • ด้านสุขศึกษาและพลานามัย
  • ด้านวิทยาศาสตร์
  • ด้านคณิตศาสตร์
  • ด้านศิลปะ/ดนตรี
  • ด้านการงานอาชีพ/คอมพิวเตอร์
  • ด้านภาษาไทย

 4. จำนวนนักเรียน ระดับอนุบาลปีที่ 1- ประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 244   คน